Namierte si to priamo k nám.

Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po jej potvrdení potvrdzujúcim e-mailom predávajúcim ako uzatvorená záväzná kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná u predávajúceho za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú kupujúcemu známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju na základe potvrdenej dohody zmluvných strán uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v inom ako slovenskom jazyku sa na právne vzťahy medzi zmluvnými stranami  z kúpnej zmluvy vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky. Kupujúci je oprávnený opraviť zrejmé chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred potvrdením objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú kupujúcemu ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 1. 6. 2010.  Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek vád tieto  ihneď oznámiť prepravcovi a predávajúcemu.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva predávajúcemu súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a súhlasí, že jeho údaje budú spracované na účely vybavenia objednávky.

Prílohy týchto obchodných podmienok sú:

  1. postup pri nákupe pod názvom „Ako nakupovať"; vrátane pravidiel obchodu

  2. formulár objednávky

  3. súhlas so spracovaním osobných údajov

  4. ochrana osobných údajov

Prílohy obchodných podmienok tvoria neoddeliteľnú súčasť obchodných podmienok a sú záväzné pre zmluvné strany.