Namierte si to priamo k nám.

Odstúpenie od zmluvy.

V súlade s ustanovením §12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, má spotrebiteľ, ktorý je fyzickou osobou, právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru, avšak iba  v prípade ak spotrebiteľ vráti predávajúcemu predmet kúpy v stave zodpovedajúcom stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy je účinné dňom preukázateľného doručenia písomného vyhotovenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v uvedenej lehote, súhlasí, že predávajúci je oprávnený požadovať náhradu vynaložených nevyhnutných nákladov, ktoré vznikli predávajúcemu do momentu odstúpenia od kúpnej zmluvy.  

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.
V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný predmet kúpy (ďalej aj ako „tovar"), je povinný ho vrátiť nepoškodený v originálnom a nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, spotrebiteľ súhlasí, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, započítať zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za dodaný tovar ako kúpna cena.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od kúpnej zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý mu má byť vrátená suma za predmet kúpy poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť zaplatenú kúpnu cenu, resp. v prípade vzniku škody na predmete kúpy, kúpnu cenu zníženú o vyššie uvedenú škodu, bezodkladne po vrátení objednaného tovaru spotrebiteľom predávajúcemu.

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy a/alebo zrušiť  uskutočnenú objednávku, alebo časť objednávky v prípade, ak:

  • kupujúci nevyplnil všetky potrebné údaje pri objednávke,

  • kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje,

  • ak kupujúceho nemožno kontaktovať na zadaných údajoch vobjednávke,

  • ak po potvrdení objednávky predávajúcim, nebola prijatá platba za tovar do najviac sedem kalendárnych dní,

  • ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo je už dlhší čas nedostupný alebo sa zmenila jeho cena bez zavinenia predávajúceho. V týchto prípadoch môže predávajúci kontaktovať kupujúceho adohovoriť sa sním na ďalšom postupe. Vprípade ak už kupujúci zaplatil kúpnu cenu, predávajúci ju vráti kupujúcemu prevodom na bankový účet kupujúceho do siedmich kalendárnych dní.