Namierte si to priamo k nám.

Vymedzenie pojmov.

Spotrebiteľská zmluva - je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na  druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy

Predávajúci - je definovaný vyššie v bode 1 týchto obchodných podmienok, ktorý spotrebiteľovi a/alebo podnikateľovi ponúka a/alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby v internetovom obchode, a to priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov (ďalej aj ako „zmluvná strana").

Kupujúci spotrebiteľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky predávajúceho v internetovom obchode alebo používa služby predávajúceho pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a/alebo ktorá pri uzatváraní a/alebo plnení kúpnej  zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a/alebo pri výkone zamestnania alebo povolania (ďalej aj ako „spotrebiteľ" alebo ako „kupujúci" alebo ako „zmluvná strana").

Kupujúci podnikateľ - kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom; osoba, ktorá nakupuje výrobky predávajúceho v internetovom obchode alebo používa služby predávajúceho, a ktorá pri uzatváraní a/alebo plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a/alebo pri výkone zamestnania alebo povolania (ďalej aj ako „kupujúci" alebo ako „kupujúci podnikateľ" alebo „podnikateľ" alebo ako „zmluvná strana").

Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, a to doručením záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu na e-mailovu adresu kupujúceho, ktorú kupujúci poskytol predávajúcemu. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká kúpna zmluva, ktorej predmet kúpy je vymedzený potvrdenou objednávkou, ibaže je v týchto obchodných podmienkach alebo zmluvnými stranami dohodnuté inak. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy sú vymedzené aj týmito obchodnými podmienkami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasťou kúpnej zmluvy. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky zároveň potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a bez výhrad s nimi súhlasí.