Namierte si to priamo k nám.

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.jm2arms.sk.
Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na
jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa, podnikateľa) na strane druhej pri nákupe v 
internetovom obchode www.jm2arms.sk (ďalej len „obchodné podmienky“).

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.jm2arms.sk (ďalej len „internetový obchod“)
je Ing. Ján Šoltés, IČO: 37054635, DIČ: SK 1020009430 (ďalej len „predávajúci“).

Kupujúcim je každý, kto prostredníctvom internetového obchodu uzavrie v súlade s týmito
obchodnými podmienkami kúpnu zmluvu s predávajúcim (ďalej len „kupujúci“).
Kupujúcim je spotrebiteľ a podnikateľ.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
V prípade, ak je druhou zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené 
obchodnými podmienkami najmä zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom.
V prípade, ak je druhou zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené
obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.

V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim je na prejednanie a rozhodnutie veci príslušný
všeobecný súd predávajúceho.