Namierte si to priamo k nám.

Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia.

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci sa zaväzuje prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne uvedené preukázateľne oznámiť predávajúcemu, vrátane presnej špecifikácie vád dodaného tovaru.

V prípade ak:

  • ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

  • ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť

  • ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

  • ide o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s konaním alebo opomenutím kupujúceho.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Nárok na uplatnenie záruky môže zaniknúť, pokiaľ :

Výrobok bol poškodený pri preprave (Zjavné poškodenie výrobku alebo jeho obalu je potrbné ihneď riešiť s dopravcom. Zákazník nie je povinný takýto výrobok od dopravcu prevziať a musí o zistenom poškodení ihneď informovať predajcu).

Výrobok bol poškodený neodbornou inštaláciou alebo zachádzaním a obsluhou prevádzanou v rozpore s užívateľskou príručkou (pokiaľ u výrobku existuje).

Výrobok bol používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedali parametrom a požiadavkám uvedených v dokumentácii (pokiaľ u výrobku existujú).

Výrobok bol poškodený pôsobením živlov.

Výrobok bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii (pokiaľ u výrobku existuje).

Výrobok bol poškodený v dôsledku zapojenia do siete, ktorá nezodpovedá príslušnej STN.

Postup pri reklamácii :

Informujte nás o reklamácii telefonicky alebo e-mailom.

Výrobok zašlite ako doporučený balík na našu adresu.

Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a priložte kópiu daňového dokladu.